shutterstock-739348399

Regulamin

Regulamin

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Regulamin - Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która zawiera ze sprzedawcą umowę sprzedaży na odległość.

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://dermatekpolska.com.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze, jego dostępności oraz złożyć Zamówienie.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, które może nabyć Klient.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj oraz liczbę Towaru.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Sprzedawca – SPAREDA Iwona Donarska, NIP: 569-138-25-14, REGON: 193044045

Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://dermatekpolska.com.pl.

W szczególności:

- zasady i tryb zawierania umowy na odległość,

- prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży zawartej na odległość,

- zasady postępowania reklamacyjnego.

2.2. Sklep Internetowy, działający pod adresem https://dermatekpolska.com.pl, prowadzony jest przez Iwonę Donarską, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą SPAREDA Iwona Donarska, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 569-138-25-14, REGON:193044045

Dane adresowe:

Al. Jana Pawła II 11L, 84-240 Reda

mail: pmudonarska@gmail.com

tel: +48 796-365-636

2.3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- dostęp do internetu,

- urządzenie z aktualną wersją przeglądarki internetowej tj. Chrome, Internet Explorer, Firefox.

2.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://dermatekpolska.com.pl, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.6. Informacja o cenie podawana na stronie https://dermatekpolska.com.pl, ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca jego realizacji. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez Klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

2.7 Zasady ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego https://dermatekpolska.com.pl, zawarte są w dokumencie Polityka prywatności.

 

III. ZAMÓWIENIA / PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone po godz. 12.00 oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

3.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową https://dermatekpolska.com.pl/produkty,  dokonać wyboru towaru oraz poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia.

3.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, w jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.

3.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

3.6. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze SPAREDA Iwona DonarskaUmowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

3.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

IV.  CENY I METODY PŁATNOŚCI

4.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

4.2. Płatności za Towar można dokonać w sposób wybrany na Elektronicznym formularzu zamówienia w momencie jego składania.

4.3. Klient ma możliwość dokonania płatności:

a) przelewem na numer konta bankowego (przedpłata)

b) za pobraniem u kuriera

 

V. DOSTAWA

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

•Dostępnych usług kurierskich 

•Odbiór osobisty - odbywa się w siedzibie firmy  

Permanent MakeupAcademy Iwona Donarska

ul. Starowiejska 41-43 lok. 27

81-363Gdynia

tel. +48 796 365 636

5.3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu dla osób fizycznych lub faktury VAT dla firm.

5.4.W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Osoba fizyczna ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

6.2.Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy,Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną). Oświadczenie powinno zawierać dane osobowe Klienta, pełny adres oraz numer telefonu i adres e-mail). Zwracany Towar musi zostać zwrócony w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. W przypadku odesłania produktu niespełniającego w/w warunku odstąpienie od umowy jest niemożliwe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływemna adres podany poniżej:

SPAREDA, Iwona Donarska

al. Jana Pawła II 11L,

84-240 Reda

email: pmudonarska@gmail.com

Tel. +48 796 365 636

6.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływemna poniższy adres:

SPAREDA, Iwona Donarska

al. Jana Pawła II 11L,

84-240 Reda

Tel. +48 796 365 636

6.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

6.5. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niemniej Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

- Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

- Jeżeli nie można będzie rozsądnie oceniając wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy, Klient zobowiązany będzie ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

6.6.Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.7.Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobów płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie.

6.8.Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

VII. REKLAMACJE

7.1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

7.2. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wadyw formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres pmudonarska@gmail.com

7.3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie.

7.4.W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.

 

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca - SPAREDA Iwona Donarska, z siedzibą w Redzie przy al.Jana Pawła II 11L.

8.2. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do celów związanych z realizacją usług oferowanych przez Sprzedawcę oraz działaniami poprzedzającymi realizację usługi, wykonywaniem zawartych w dowolnej formie (także ustnej) umów oraz działaniami poprzedzającymi zawarcie umowy, marketingiem bezpośrednim dotyczącym własnych produktów i usług.

8.3.Państwa dane osobowe Administrator przekazywał będzie podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.

8.4.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danychosobowych, żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów wewprowadzanych danych:

8.5.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”. Klienci mają możliwość samodzielnegokorygowania wprowadzonych danych poprzez edycję poszczególnych pól.

8.5.2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłaniewiadomości e-mail do Usługodawcy na adres pmudonarska@gmail.com

8.6. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przezUsługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

8.6.1.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przezprzesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

8.6.2.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedażynastępuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lubprzez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

8.7.Działania Administratora podejmowane są na podstawie przepisów prawa dotyczących kontraktów oraz świadczenia usług, co spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) m.in. art. 6 ust. 1 lit. a) i b)  oraz art. 9 ust. 2  lit. a) oraz ustawy z dn.10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000 z późn. zm.).

8.8.Poniżej przedstawiamy pełny tekst zgody, którą musisz wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas zakładania konta w naszym sklepie internetowym:

Treść Klauzuli Ochrony Danych Osobowych

Wyrażam zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - firmę SPAREDA Iwona Donarska, z siedzibą w Redzie, al.Jana Pawła II 11L, w celu wykonania umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego "https://dermatekpolska.com.pl/". Podanie danych osobowych następuje dobrowolnie, w razie jednak braku podania wymaganych danych osobowych, umowa sprzedaży nie będzie mogła zostać zawarta. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.Niniejszy regulamin obowiązuje od 15.12.2020.

9.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu, które weszły w życie w trakcie realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta nie są wiążące dla tego Klienta.

9.3. Wszelkie spory związane ze korzystaniem ze Sklepu Internetowego https://dermatekpolska.com.plbędą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

9.4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.